Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van 24Wines

1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behouden schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door een bevoegde rechter. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd/woonachtig is.

3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangstname der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van koper. Verkoper neemt de kosten van het vervoer voor zijn rekening tot aan de Nederlandse grens. Uitklaring is voor rekening van de koper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.

5. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:

5.a. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende kredietrisico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;

5.b. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

6.a. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen twee weken na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

6.b. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.

7.a. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijde verkoper.

7.b. Alle foto’s van de producten zijn richtinggevend. Kleuren, vormen en jaartallen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.a. De betaling van de koopprijs dient te op de webshop <a href=”https://www.24wines.nl/”>www24wines.nl</a> te geschieden op een door verkoper aan te wijzen rekening.

8.b. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper.

9. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle – ook nog niet vervallen – facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.

10. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.

11. Verkoper is gerechtigd aan derden kledingartikelen te verkopen, die werden geweigerd en/of retourontvangen, voorzien van welke (merk-)labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk-)labels leidt.